by

[bai] prep.,adv.,adv. -prep 1. pranë; by the house pranë shtëpisë. 2. gjatë; përmes; nëpër; by the bridge nëpër urë. 3. nga, prej; he was caught by a policeman ai u kap nga një polic. 4. me, me anë të; by plane me avion; by letter me letër. 5. (në përmasa) me; five by eight metres pesë metetë metra. 6. (sasi) me; sold by the dozen shiten me duzina. 7. sipas; by the rules sipas rregullave. 8. në lidhje me, per; she did well by her children ajo pati rezultate me fëmijtë e saj. 9. (në shprehje): two by two dy nga dy; step by step hap pas hapi. 10. gjatë (kohë);
by day gjatë ditës, ditën. 11. aty nga, rreth; by six o'clock aty nga ora gjashtë.
by oneself a) vetëm; b) vetë, pa ndihmë; by the way me që ra fjala /-adv 1. afër, pranë. 2. kaluar, ikur; as days go by me kalimin e ditëve. 3. mënjanë; to putsth by vë diçka mënjanë. 4. nga shtëpia; please come by and see me të lutem eja nga shtëpia të më shikosh.• by and by pas pak; së shpejti, shpejt; by and large në tërësi;në përgjithësi /-adj 1. i mënjanuar. 2. i dorës së dytë, dytësor
by the by, by the bye ['bajdhë:bai] rastësisht
by-and-by ['bajënbai] n. e ardhmja
by-election [baii'lekshën] n. zgjedhje plotësuese
* * *
nga; prej; tek; në; afër

English-Albanian dictionary. 2013.

Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.